Exekutorský úřad Svitavy
ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
Pokud jste povinným (dlužníkem), proti němuž vede náš exekutorský úřad exekuci, můžete na tomto místě využít možnosti a požádat o splátkový kalendář.
NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE
Pokud Vám povinný neplní v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, můžete navrhnout nařízení exekuce. Připravili jsme pro Vás jednoduchý formulář s podrobným popisem jak postupovat krok za krokem.
FORMULÁŘE NÁVRHŮ A ŽÁDOSTÍ
Abychom vám usnadnili práci při sepisování návrhu nebo žádosti, připravili jsme pro vás elektronické formuláře určené pro různé administrativní úkony.


EXEKUTORSKÝ ÚŘAD SVITAVY-
VYMŮŽEME VAŠE POHLEDÁVKY!

Dne 1.9.2001 nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem a k výkonu exekuční a další činnosti.
Stát tak své pravomoci ve věcech výkonu rozhodnutí přenesl na exekutory.

Ve státech, kde byl institut soudních exekutorů již zaveden, je statisticky evidována vyšší efektivnost vymáhání pohledávek a to v průměru až 70%. Dalším efektem je snížení počtu případů , kdy jsou pohledávky vymáhány nezákonným způsobem. Zřízením exekutorského úřadu tak dojde k rychlému a účinnému vymožení soudem, případně i jiným orgánem přiznaných peněžitých či nepeněžitých plnění a nebude nutné, tak, jako doposud, čekat i několik let na soudní výkon rozhodnutí pomocí obecných soudů v České republice. Lze předpokládat,že exekuce prostřednictvím soudního exekutora bude trvat podstatně kratší dobu. Exekutorský úřad zahájil činnost dne 1.února 2004.

Exekuční řízení lze zahájit na návrh, ve kterém je nutné označit toho soudního exekutora, který má být pověřen provedení exekuce. Řízení je poté zahájeno dnem, kdy tento návrh došel exekutorovi. Soud  pověří provedením exekuce exekutora označeného v návrhu do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Exekuce je soudem nařízena, aniž by soud stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Způsob provedení již stanoví pověřený soudní exekutor.

Zákon pamatuje i na již zahájená řízení před účinností zákona č. 120/2001 Sb. a to tak, že jestliže pohledávka oprávněného nebyla zcela uspokojena, může oprávněný se souhlasem soudu podat exekuční návrh podle tohoto zákona.


  V čem tedy lze zejména spatřovat zásadní změny upravené exekučním řádem ?

1) V rychlosti, univerzálnosti a reálné šanci získat pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím či jiným vykonatelným titulem. Exekutor, kterému došel exekuční návrh , je povinen do 15 dnů postoupit tento návrh soudu a požádat ho o pověření k provedení exekuce; soud je povinen pověřit exekutora taktéž do 15 dnů. Exekutor na základě průběžně zjišťovaných informací volí operativně způsoby exekuce formou vydávání exekučních příkazů.

 

  2) V případě existujících či předpokládaných sporů exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu,stav nemovitosti, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem či jiným státním orgánem. Tento zápis potom jako veřejná listina je zásadním důkazním prostředkem.

AKTUALITY
omezení provozu úřadu

Ve dnech 20.11.2023-22.11.20223 bude exekutorský úřad z technických důvodů uzavřen. V této době nebude možné kontaktovat úřad telefonicky, nebude možné podávat informace k jednotlivým řízením, ani nebude možné přijímat hotovost do pokladny úřadu.
omezení provozu

Dne 27.10.2022 bude úřad z důvodu přerušení dodávky el. energie uzavřen.