EXEKUČNÍ NÁVRH

Potřebujete podat Exekuční návrh?

Jednoduše vyplňte následující formulář a ze zadaných údajů Vám bude vygenerován dokument v PDF formátu.
Co a jak s dokumentem dále Vám bude popsáno krok za krokem při vytvoření dokumentu.


Vstupní data pro vytvoření Exekučního návrhu

Oprávněný

   
* Jméno:
* Příjmení:
* Bydliště (adresa):
* Město:
* PSČ:
* Datum narození:
 
* E-mail:

Pokud je oprávěný podnikající fyzickou osobou:
IČ:
Místo podnikání (adresa):
Město:
PSČ:

Povinný

   
* Jméno:
* Příjmení:
* Bydliště (adresa):
* Město:
* PSČ:
* Rodné číslo:

Pokud je povinný podnikající fyzickou osobou:
IČ:
Místo podnikání (adresa):
Město:
PSČ:

Text dokumentu

Exekuční návrh s označením JUDr. Igora Olmy, soudního exekutora
Exekutorského úřadu Svitavy, se sídlem nám. Míru 53/59, Svitavy podle § 35 zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

I.

č.j. ze dne , který nabyl právní moci
dne a stal se vykonatelným dne bylo povinnému uloženo uhradit oprávněnému částku Kč spolu s úrokem
z prodlení ve výši
a náklady nalézacího řízení ve výši Kč, spočívající v náhradě soudního poplatku ve výši Kč, nákladů právní služby ve výši Kč.

Povinný dosud pohledávku neuhradil
dosud uhradil pouze
.
Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č.120/2001 Sb. (exekuční řád).

Ve vztahu ke shora uvedenému proto navrhuji nechť soud vydá toto
II.
p o v ě ř e n í

Soud nařizuje, na základě č.j. ze dne , který nabyl právní moci dne a stal se vykonatelným dne , k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč spolu s úrokem
z prodlení ve výši
a náklady nalézacího řízení ve výši Kč, spočívající v náhradě soudního poplatku ve výši Kč, nákladů právní služby ve výši Kč, na majetek povinného e x e k u c i a jejím provedením pověřuje JUDr. Igora Olmu, soudního exekutora Exekutorského úřadu Svitavy se sídlem ve Svitavách, nám. Míru 53/59, 568 02.