NÁVRH NA ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Potřebujete podat Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva?

Jednoduše vyplňte následující formulář a ze zadaných údajů Vám bude vygenerován dokument v PDF formátu.
Co a jak s dokumentem dále Vám bude popsáno krok za krokem při vytvoření dokumentu.


Vstupní data pro vytvoření Návrhu zřízení ex. zástavního práva

Oprávněný

fyzická osoba     právnická osoba
* Jméno:
* Příjmení:
* Bydliště (adresa):
* Město:
* PSČ:
* Datum narození:
 
* E-mail:

Pokud je oprávěný podnikající fyzickou osobou:
IČ:
Místo podnikání (adresa):
Město:
PSČ:

Povinný

fyzická osoba     právnická osoba
* Jméno:
* Příjmení:
* Bydliště (adresa):
* Město:
* PSČ:
* Rodné číslo:

Pokud je povinný podnikající fyzickou osobou:
IČ:
Místo podnikání (adresa):
Město:
PSČ:

Text dokumentu

Exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech
Podle § 73a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis (dále také jen „e.ř.“)

Přílohy:
  • exekuční titul
  • list vlastnictví č.
I.

č.j. ze dne , který nabyl právní moci
dne a stal se vykonatelným dne bylo povinnému uloženo uhradit oprávněnému částku Kč spolu s úrokem
z prodlení ve výši
a náklady řízení ve výši Kč, a to vše do dnů od .

Povinný do současné doby na dluh dobrovolně ničeho neuhradil.

Oprávněný z katastru nemovitých věcí zjistil, že povinný vlastní nemovité věci, a to:II.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhané povinnosti nebylo zahájeno jiné exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech podle e.ř.


III.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby v souladu s ust. § 43a odst. 3) e.ř., exekuční soud k zajištění shora uvedené pohledávky oprávněného pověřil soudního exekutora JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy se sídlem Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy vedením exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, a to:

V ......................... dne